درک،جایی که دریا با کویر دیدار میکند!

درک،جایی که دریا با کویر دیدار میکند!

یک لحظه چشمانتان را ببندید و مکانی را تصور کنید که شب ها آسمان لبریز از ستارگان میشود و صبح ها آرامش...

برچسب های مهم